Camí de navegació Camí de navegació

Històries Clíniques
L’Àrea de Gestió d’Històries Clíniques és l’encarregada de promoure una història clínica com a eina de comunicació eficaç entre professionals per a l’assistència dels pacients. És la responsable de garantir el marc legal en matèria de custòdia i conservació de la documentació clínica i de regulació d’accessos dels professionals. És la garant de l'accés dels pacients a la seva història clínica i de l’exercici de drets dels ciutadans envers la documentació clínica.
Sol·licitar documentació d'història clínica
+
Sol·licitar documentació d'història clínica

Aspectes a tenir en compte
+
Aspectes a tenir en compte

Exercir els drets sobre dades personals
+
Exercir els drets sobre dades personals

Accedir a Cat@Salut La Meva Salut
+
Accedir a Cat@Salut La Meva Salut

La llei 21/2000 recull el dret del ciutadà o persona autoritzada a accedir a la documentació de la història clínica i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren. Correspon als centres sanitaris regular el procediment per garantir l’accés a la història clínica.
Aquest dret d’accés mai no pot ésser en perjudici del dret de tercers a la confidencialitat de les dades que hi figuren, ni al dret dels professionals que han intervingut en la seva elaboració a la reserva de llurs anotacions subjectives.
Per a més informació podeu consultar el text íntegre de la normativa aquí: Llei 21/2000 .