Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Perfil del contractant
Perfil del contractant
Perfil del contractant

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant FGS) forma part del sector públic, essent considerada un poder adjudicador però no administració pública. Aquesta condició subjectiva determina el règim d’aplicació del TRLCSP a la fundació. En atenció a això i d’acord amb l’article 191 del TRLCSP, la FGS té aprovades unes instruccions internes de contractació (IIC), que regulen els procediments de d’adjudicació no subjectes a regulació harmonitzada amb la finalitat de garantir l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i l’adjudicació del contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa.

El seu perfil del contractant  es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, que conté tota l’activitat contractual de la FGS, així com altre informació rellevant per al licitador; Instruccions Internes de Contractació, Mesa de Contractació i dades de contacte del departament de contractació.

Altres enllaços que contenen informació sobre l’activitat contractual de la FGS són; el Portal de la transparència de la FGS, l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació, el Registre Públic de Contractes i el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

 

ENLLAÇOS:

Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya

Portal de la transparència de la FGS

Direcció General de Contractació Pública  

Registre Públic de Contractes

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic