Breadcrumb Breadcrumb

Clinical Records
The Clinical Record Management Department is in charge of promoting the use of clinical records as a tool to ensure effective communication between professionals to optimize patients' healthcare. It is responsible for ensuring compliance with the legal framework of the custody and maintenance of clinical documentation and regulating professionals' access to this documentation. It also ensures that patients can access their clinical records and exercise their rights with respect to clinical documentation.
Sol·licitar documentació d'història clínica
+
REQUESTING CLINICAL RECORD DOCUMENTATION

Aspectes a tenir en compte
+
ASPECTS TO TAKE INTO ACCOUNT

Exercir els drets sobre dades personals
+
EXERCISING YOUR RIGHTS IN RELATION TO YOUR PERSONAL DATA

Accedir a Cat@Salut La Meva Salut
+
Cat@Salut La Meva Salut

La llei 21/2000 recull el dret del ciutadà o persona autoritzada a accedir a la documentació de la història clínica i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren. Correspon als centres sanitaris regular el procediment per garantir l’accés a la història clínica.
Aquest dret d’accés mai no pot ésser en perjudici del dret de tercers a la confidencialitat de les dades que hi figuren, ni al dret dels professionals que han intervingut en la seva elaboració a la reserva de llurs anotacions subjectives.
Per a més informació podeu consultar el text íntegre de la normativa aquí: Llei 21/2000 .