Economia i pressupost

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, per tal de donar compliment a les disposicions previstes a la Llei 19/2014 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, posa en coneixement de tots els interessats l'activitat contractual de la Fundació, a través del Perfil del contractant.

SUBVENCIONS

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es beneficia d'ajuts d'altres intitucions per desenvolupar la seva activitat.

PRESSUPOST CORRENT

Sant Pau rep de la Generalitat de Catalunya la major part del seu pressupost corrent.

COMPTES ANUALS AUDITATS

PERFIL DE CONTRACTANT

L'Hospital ha de convoncar consursos públics per adjudicar els treballs que empreses externes realitzin dins la institució.

BENS IMMOBLES

Sant Pau ha rebut donacions i bens al llarg de la seva història per part dels ciutadans.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

TARIFES